Download คู่มือระบบการขอรับการจัดสรรโควตา

สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มี User Name เพื่อยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าผ่านระบบ ให้ คลิกที่นี่