การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota ตามหลักเกณฑ์ใหม่” ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ห้องอบรม EDI ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2564
การยื่นขอรับการจัดสรรโควตาผ่านระบบ e-Quota ตามระเบียบใหม่ปี 2564